Euroguidance Bulgaria

Euroguidance Bulgaria aims to provide useful information for:

  • Young people – providing useful links and information to European portals with information about education in various European countries;
  • Career counsellors – providing useful links and information for projects, databases and best practices in the field of lifelong guidance, information on training in various European countries, relevant publications and manuals on career guidance;
  • Decision-makers - providing useful links and information to European and international documents on the topic career guidance, current publications on various topics related to the construction of a national system for career guidance.

Еврогайдънс България

Euroguidance България е част от европейска мрежа от центрове в 34 страни, която подпомага развитието на качествени услуги за кариерно ориентиране в Европа и осигурява информация за възможности за образователна мобилност в Европа.

 Euroguidance България се стреми да осигурява актуална и полезна информация на:

  • младите хора – връзки към европейски портали с информация за образованието в различни европейски страни;
  • кариерните консултанти – връзки към проекти, бази данни и добри практики в сферата на ориентирането през целия живот, информация за обучения в различни европейски страни, актуални публикации и наръчници по кариерно ориентиране;
  • взимащите решения – връзки към европейски и международни документи по темата кариерно ориентиране, актуални публикации по различни теми, свързани с изграждането на национална система за кариерно ориентиране.

Contact details

Human Resource Development Centre,

Euroguidance centre Bulgaria,

15, Graf Ignatiev Str,

1000 SOFIA,

BULGARIA 

+359 2 9155010