Euroguidance Latvia

Euroguidance Latvia is hosted by the Information and career guidance department of the State Education Development Agency (VIAA).

The aims of Euroguidance Latvia are to Foster the development of national policy and practice in career guidance and counselling through providing information to policy makers, support to guidance practitioners and other stakeholders.

The tasks of Euroguidance Latvia include:

 • Cooperation and networking at national and transnational level to ensure Exchange of information with guidance and counselling stakeholders, Euroguidance centres and other European initiatives related to mobility;
 • Development, publication and dissemination of quality information on the education system, education opportunities and vocational qualifications of Latvia, other EU member countries, EEA and candidate countries to meet the needs of guidance and counselling practitioners and end-users;
 • Cooperation with providers of information on Latvian education opportunities for the information portal PLOTEUS and other databases;
 • Gathering and dissemination of lifelong guidance methods and tools to the Latvian guidance community;
 • Awareness raising on European learning and career development opportunities of mobility of guidance practitioners and their clients;
 • Contribution to the development of the Euroguidance network and promotion of the visibility of Euroguidance in Latvia.

Euroguidance Latvija

EK Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkla – Euroguidance uzdevumu Latvijā veic Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departaments.

Euroguidance mērķi Latvijā ir veicināt karjeras attīstības atbalsta sistēmas politiku un praktisko darbību, sniedzot informāciju politikas plānotājiem un atbalstu karjeras konsultantiem un citiem sistēmas pārstāvjiem.

Latvijā Euroguidance uzdevumi ir šādi:

 • Sadarboties un veicināt kontaktus valsts un starptautiskajā līmenī, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu ar karjeras attīstības atbalsta sistēmas pārstāvjiem, Euroguidance centriem citās Eiropas valstīs, kā arī ar citām institūcijām, kas Eiropā veicina mobilitāti;
 • Izstrādāt, publicēt un izplatīt pārbaudītu informāciju par Latvijas, citu ES dalībvalstu, EEZ un kandidātvalstu izglītības sistēmām, izglītības iespējām un profesionālajām kvalifikācijām, ņemot vērā karjeras attīstības atbalsta speciālistu un interesentu vajadzības;
 • Sadarboties ar informācijas sniedzējiem par izglītības iespējām Latvijā interneta informācijas portālā “PLOTEUS” un citās datu bāzēs;
 • Apkopot un izplatīt informāciju par metodēm un līdzekļiem karjeras attīstības atbalsta nodrošināšanai mūža garumā Latvijas speciālistu vajadzībām;
 • Popularizēt mobilitāti Eiropā kā izglītības un karjeras attīstības iespēju karjeras attīstības atbalsta speciālistiem un viņu klientiem;
 • Piedalīties Euroguidance centru tīkla attīstības pasākumos un veicināt Euroguidance atpazīstamību Latvijā.

Contact details

Euroguidance Latvia, VIAA (Valsts izglītības attīstības aģentūra)

Vaļņu iela 3,

2. stāvs

Rīga LV-1050

Latvija

+371 6783 0829
+371 6783 0830