Euroguidance Malta

The Euroguidance Centre in Malta is hosted within the National School Support Services(NSSS) at the Ministry of Education and Work.

The centreensures that through its well-founded relationship with the main stakeholders and institutions, reaches the objectives established by the Euroguidance Network which aim at developing the European dimension in guidance for education and vocation training.

Collaboration with such stakeholders enables the sharing of experiences already established locally and encourages the introduction of practices undertaken by counterparts in other Member States. This exchange and promotion of practices provides a platform for lifelong guidance initiatives that in turn help to reduce early school leaving, reinforce vocational education and training and support the validation of non-formal and informal learning. Initiatives organised by the Centre will be in line with the Europe 2020 strategy which aims to assist in reducing the high levels of unemployment around Europe and establish mechanisms to facilitate mobility and improve job and lifelong learning prospects.
Enabling such lifelong guidance endeavours will assist local guidance practitioners to be fully knowledgeable of what the current job availabilities are and the respective skills required. Being prepared for such requirements will provide proper guidance to young people and thus ease the education and labour market transition required for youths and pupils to engage in the work force.
Throughout the year, the Euroguidance Centre – Malta, assisted by relevant stakeholders, organises a number of activities to:

a.enhance the knowledge and skills of guidance practitioners;
b. ensure the proper dissemination and promotion of good practices undertaken at nationaland European levels;
c.further complement the work of the European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) and support EU policy initiatives.

Iċ-Ċentru tal-Euroguidance f’Malta

Iċ-Ċentru tal-Euroguidance f’Malta huwa bbażat fi ħdan id-Direttorat Għal Servizzi Edukattivi, Servizzi Nazzjonali ta' Sapport Għall- Iskejjel, Ministeru tal-Edukazzjoni u Xogħol.

Iċ-ċentru jiżgura li permezz ta' kollaborazzjoni mal-partijiet interessati u l-istituzzjonijiet ewlenin jilħaq l-għanijiet stabbiliti min-netwerk ta' Euroguidance li jimmira lejn l-iżvilupp tad-dimensjoni Ewropea fil-gwida għat-taħriġ fl-edukazzjoni u l-vokazzjoni.
Il-kollaborazzjoni ma' dawn il-partijiet interessati tippermetti l-qsim ta' esperjenzi diġà stabbiliti lokalment, u jinkoraġġixxi l-introduzzjoni ta 'prattiki mwettqa minn kontropartijiet fi stati membri oħra. Dan l-iskambju u l-promozzjoni ta' prattiki jipprovdi pjattaforma għal inizjattivi ta 'gwida tul il-ħajja li jgħin biex inaqqas it-tluq kmieni mill-iskola, isaħħaħ l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali u jappoġġja l-validazzjoni ta' tagħlim mhux formali u informali. L-inizjattivi organizzati miċ-Ċentru se jkunu konformi mal-istrateġija Ewropa 2020 li għandha l-għan li tgħin fit-tnaqqis tal-livell għoli ta' qgħad madwar l-Ewropa u tistabbilixxi mekkaniżmi li jiffaċilitaw il-mobilità u jtejbu l-prospetti tax-xogħol u tat-tagħlim tul il-ħajja.

Il-ħidma fil-qasam ta' gwida tul il-ħajja kollha se tgħin lill-prattikanti tal-gwida lokali biex ikunu infurmati bis-sħiħ dwar x'inhi d-disponibilità attwali tax-xogħol u l-ħiliet rispettivi meħtieġa. Dan ser jgħin biex tingħata gwida xierqa għaż-żgħażagħ u b'hekk tiffaċilita t-tranżizzjoni fl-edukazzjoni u s-suq tax-xogħol meħtieġa biex iż-żgħażagħ u l-istudenti jidħlu fid-dinja tax-xogħol.

Matul is-sena, iċ-Ċentru ta 'Euroguidance - Malta, assistit mill-partijiet interessati, jorganizza numru ta' attivitajiet biex:

a. itejbu l-għarfien u l-ħiliet tal-prattikanti tal-gwida;
b. tiżgura t-tixrid u l-promozzjoni xierqa ta 'prattiki tajbin imwettqa fil-livelli nazzjonali u Ewropej;
ċ. ikompli jikkomplimenta l-ħidma tan-Netwerk Ewropew ta 'Politika ta' Gwida Tul il-Ħajja (ELGPN) u jappoġġa l-inizjattivi ta 'politika tal-UE.

Contact details

Euroguidance Malta
National School Support Services (NSSS)
Directorate for Educational Services (DES)
Fra Gaetano Pace Forno Street
Hamrun+356 2598 3496