Euroguidance Slovenia

 

Employment Service of Slovenia, Euroguidance Slovenia contributes to the central objective of Euroguidance, to support development of the competencies of guidance counsellors in education and employment and to raise awareness of the European dimension in lifelong career guidance.

Euroguidance Slovenia activities: 

- Supporting the development of guidance counsellors’ competencies through various trainings that enhance their knowledge in the field of lifelong career guidance, such as Academia, Euroguidance study visits, Euroguidance cross border seminars and Euroguidance webinars.
- Updating and promoting the guidance tools (Where and how, Career descriptions) and preparing handbooks (Employment or further education, Mobility advice interview) as an important source of information for guidance counsellors and individuals to help them plan and develop their careers, especially at transitions between different levels of education or from education to the labour market.
- Informing career centres, school counsellors and other guidance counselors about the European dimension of lifelong career guidance.
- Supporting cooperation and mutual learning at the European and national level in the international working groups of the Euroguidance network and Europass Advisory Group.
- Training for career counsellors on the new Europass portal in cooperation with Europass Slovenia.
- Cooperating with Europass and EQF NCP Slovenia at the Institute of the Republic of Slovenia for Vocational Education and Training through joint activities.

Euroguidance Slovenia

 

Zavod RS za zaposlovanje kot Euroguidance center prispeva k implementaciji glavnega cilja Euroguidance, ki je razvoj kompetenc kariernih svetovalcev v izobraževanju in zaposlovanju o evropski razsežnosti vseživljenjske karierne orientacije.

Aktivnosti Euroguidance Slovenija:
- Podpora razvoju kompetenc kariernih svetovalcev z različnimi usposabljanji, ki krepijo poznavanje področja vseživljenjske karierne orientacije, kot so npr. Academia, študijski obiski Euroguidance, čezmejni seminarji Euroguidance ali spletni seminarji Euroguidance.
- Posodabljanje in promocija pripomočkov: Kam in kako, Opisi poklicev.
- Priprava priročnikov Zaposlitev ali nadaljnje izobraževanje, Svetovanje za mobilnost kot pomembnega vira informacij za svetovalce in posameznike, ki jim pomagajo pri načrtovanju in razvoju kariere, predvsem na prehodih med različnimi ravnmi izobraževanja ali iz izobraževanja na trg dela.
- Obveščanje kariernih središč, šolskih svetovalnih delavcev in ostalih svetovalcev o evropski razsežnosti vseživljenjske karierne orientacije.
- Podpora sodelovanju in vzajemnemu učenju na evropski in nacionalni ravni v okviru mednarodnih delovnih skupin mreže Euroguidance in mednarodne delovne skupine Europass Advisory Group.
- Usposabljanje kariernih svetovalcev o novem portalu Europass v sodelovanju z Europass Slovenija.
- Sodelovanje z Europass in SOK-EOK Slovenija pri Centru RS za poklicno izobraževanje s skupnimi aktivnostmi.

 

Contact details

Employment Service of Slovenia, Euroguidance Slovenia

Rožna dolina, Cesta IX/6,

1000 Ljubljana

Slovenia