Euroguidance Latvia

Euroguidance Latvia is hosted by the Educational Guidance and International Affairs Departmentof the State Education Development Agency (VIAA).

The aims of Euroguidance Latvia are to Foster the development of national policy and practice in career guidance and counselling through providing information to policy makers and training and methodological support to guidance practitioners.

The tasks of Euroguidance Latvia include:

  • Cooperation and networking at national and transnational level to ensure exchange of information with guidance and counselling stakeholders, Euroguidance centres and other European and international initiatives related to career guidance;
  • Gathering, adaptation and dissemination of lifelong guidance methods and tools to the Latvian guidance community;
  • Awareness raising on European learning and career development opportunities of mobility of guidance practitioners and their clients;
  • Contribution to the development of the Euroguidance network and promotion of the visibility of Euroguidance in Latvia.

Euroguidance Latvija

EK Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkla – Euroguidance uzdevumu Latvijā veic Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības atbalsta un starptautiskās sadarbības departaments.

Euroguidance mērķi Latvijā ir veicināt karjeras attīstības atbalsta sistēmas politiku un praktisko darbību, sniedzot informāciju politikas plānotājiem un mācību pasākumus un metodisko atbalstu karjeras konsultantiem un citiem sistēmas pārstāvjiem.

Latvijā Euroguidance uzdevumi ir šādi:

  • Sadarboties un veicināt kontaktus valsts un starptautiskajā līmenī, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu ar karjeras attīstības atbalsta sistēmas pārstāvjiem, Euroguidance centriem citās Eiropas valstīs, kā arī ar citām institūcijām, kas Eiropā veicina karjeras attīstības atbalstu;
  • Apkopot, adaptēt un izplatīt metodes un līdzekļus karjeras attīstības atbalsta nodrošināšanai mūža garumā Latvijas speciālistu vajadzībām;
  • Popularizēt mobilitāti Eiropā kā izglītības un karjeras attīstības iespēju karjeras attīstības atbalsta speciālistiem un viņu klientiem;
  • Piedalīties Euroguidance centru tīkla attīstības pasākumos un veicināt Euroguidance atpazīstamību Latvijā.

Contact details

Euroguidance Latvia, VIAA (Valsts izglītības attīstības aģentūra)

Vaļņu iela 1,

4. stāvs

Rīga LV-1050

Latvija

+371 6783 0829